Regulamin klubu

Regulamin oraz zasady zapisów i uczestnictwa w kursach tańca

Drogi kursancie przeczytaj uważnie i ze zrozumieniem !

1.Zapisy na kurs tańca prowadzone są mailowo oraz telefonicznie
2.Przed przystąpieniem do pierwszych zajęć Kursant ma bezwzględny obowiązek wypełnić i podpisać Kartę Kursanta
3.Każdorazowy wstęp na zajęcia uwarunkowany jest okazananiem ważnego karnetu imiennego przypisanego indywidualnie do każdego uczestnika lub karty partnerskiej.
4.Karnety są wydawane po uiszczeniu opłaty za uczestnictwo w kursie. Wpłat można dokonywać:
– w recepcji klubu. PST w Gdańsku, ul. Subisława 19. w godzinach 17.00-21.00
-u instruktora przed pierwszymi zajęciami
-w formie przelewu na rachunek bankowy nr 75 1240 1242 1111 0010 1309 1580 Paweł Dylewski SALSA CLUB
5.Jeżeli osoba, która zapisała się nie wykupi karnetu przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, ustępuje miejsca w grupie osobie która przyjdzie na kurs.
6.Szczegółowe informacje na temat kursów oraz zapisów można uzyskać na stronie www.salsaclub.pl oraz telefonicznie.
7.W celu zapewnienia komfortu uczestnikom zajęć, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ograniczania ilości osób w grupie.
8.Do czasu zawiązania się grupy kurs posiada status „grupy w organizacji ”. W chwili otrzymania wymaganej liczby zgłoszeń organizatorzy wyznaczają termin rozpoczęcia kursu, o którym zostają powiadomione wszystkie zainteresowane osoby.
9.Czas trwania pojedynczych zajęć wynosi:
– zajęcia solo 60 min.
-zajęcia w parach 75 min.
10. Instruktor ma prawo do sprawdzania listy obecności podczas zajęć tanecznych
11.Koszt uczestnictwa w zajęciach zgodnie z obowiązującym cennikiem.
12.Karnety mają określony termin ważności. Jeżeli kursant nie może uczestniczyć w zajęciach, to w uzgodnieniu z instruktorem, w drodze wyjątku może odrobić zajęcia z inną grupą mającą zajęcia w tym samym okresie, co ważność karnetu. Zajęcia nie wykorzystane przepadają. Terminy ważności karnetów
-karnet 4 wejścia ważny 4 tygodnie , licząc od 1 zajęć
-karnet 8 wejść ważny 12 tygodni, licząc od 1 zajęć
-karnet 12 wejść ważny 12 tygodni, licząc od 1 zajęć
13.W przypadku nieobecności instruktora przypisanego do danego kursu Organizator ma prawo wyznaczyć na zajęcia instruktora zastępującego.
14. Zajęcia w parach prowadzone są przez 2 instruktorów może w wyjątkowych sytuacjach poprowadzić jeden instruktor.
15.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programowych i zmian Instruktorów.
16.O wszelkich zmianach niezależnych od Organizatora uczestnik będzie informowany drogą sms-ową, telefoniczną lub e-mailową.
17.Na zajęciach obowiązuje zmiana obuwia na buty z miękką podeszwą(najlepiej bez obcasów lub z obcasami zabezpieczonymi miękką końcówką).
18.W celu usprawnienia rozpoczęcia zajęć uprasza się uczestników o przychodzenie minimum 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
19.Każdy uczestnik zajęć tanecznych ma obowiązek przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej i nienaruszania godności osobistej innego uczestnika. W przypadku nie przestrzegania zwyczajowo przyjętych zasad norm obyczajowych instruktor ma prawo usunięcia uczestnika z zajęć tanecznych.
20.Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestniczenia w zajęciach osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz, których brak higieny osobistej może razić innych uczestników zajęć – bez prawa zwrotu pieniędzy.
21.Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscach prowadzenia kursów. Wszelkie przedmioty przyniesione przez Uczestnika winny być przez niego zabezpieczone i przechowywane w przeznaczonym do tego miejscu.
22.W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia rzeczy pozostawionych przez Uczestników zajęć w szatni, osoba poszkodowana jest zobowiązana do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu u instruktora lub w recepcji Studia.
23.Wszelkie uwagi dotyczące organizacji i przebiegu zajęć prosimy kierować na adres kursy@salsaclub.pl lub telefonicznie pod numer 58 554 54 24 lub 512 336 660.