Regulamin klubu

Regulamin oraz zasady zapisów i uczestnictwa w kursach tańca

Drogi kursancie przeczytaj uważnie i ze zrozumieniem !

1.Zapisy na kurs tańca prowadzone są mailowo oraz telefonicznie lub osobiście w recepcji klubu. Osoba zapisująca się na kurs zobowiązana jest podać: rodzaj zajęć na jakie się zapisuje, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
2.Przed przystąpieniem do pierwszych zajęć Kursant ma bezwzględny obowiązek wypełnić i podpisać Kartę Kursanta
3.Każdorazowy wstęp na zajęcia uwarunkowany jest okazananiem ważnego karnetu imiennego przypisanego indywidualnie do każdego uczestnika lub karty partnerskiej.
4.Karnety są wydawane po uiszczeniu opłaty za uczestnictwo w kursie. Wpłat można dokonywać:
– w recepcji klubu. PST w Gdańsku, ul. Subisława 19. w godzinach 17.00-21.00
-u instruktora przed pierwszymi zajęciami
-w formie przelewu na rachunek bankowy nr 75 1240 1242 1111 0010 1309 1580 Paweł Dylewski SALSA CLUB
5.Osoba, która przed rozpoczęciem się pierwszych zajęć wykupiła karnet płacąc przelewem na konto, ma prawo pierwszeństwa wejścia na zajęcia, przed osobą, która tej płatności dokonuje na miejscu przed rozpoczęciem kursu /decyduje kolejność wpłat/.
6.Szczegółowe informacje na temat kursów oraz zapisów można uzyskać na stronie www.salsaclub.pl oraz telefonicznie.
7.W celu zapewnienia komfortu uczestnikom zajęć, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ograniczania ilości osób w grupie.
8.Do czasu zawiązania się grupy kurs posiada status „grupy w organizacji ”. W chwili otrzymania wymaganej liczby zgłoszeń organizatorzy wyznaczają termin rozpoczęcia kursu, o którym zostają powiadomione wszystkie zainteresowane osoby.
9.Czas trwania pojedynczych zajęć wynosi:
– zajęcia solo 60 min.
-zajęcia w parach 75 min.
10. Instruktor ma prawo do sprawdzania listy obecności podczas zajęć tanecznych
11.Koszt uczestnictwa w zajęciach zgodnie z obowiązującym cennikiem.
12.Karnety mają określony termin ważności. Jeżeli kursant nie może uczestniczyć w zajęciach, to w uzgodnieniu z instruktorem, w drodze wyjątku może odrobić zajęcia z inną grupą mającą zajęcia w tym samym okresie, co ważność karnetu. Zajęcia nie wykorzystane przepadają. Terminy ważności karnetów
-karnet 4 wejścia ważny 4 tygodnie , licząc od 1 zajęć
-karnet 8 wejść ważny 12 tygodni, licząc od 1 zajęć
-karnet 12 wejść ważny 12 tygodni, licząc od 1 zajęć
13.W przypadku nieobecności instruktora przypisanego do danego kursu Organizator ma prawo wyznaczyć na zajęcia instruktora zastępującego.
14.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programowych i zmian Instruktorów.
15.O wszelkich zmianach niezależnych od Organizatora uczestnik będzie informowany drogą sms-ową, telefoniczną lub e-mailową.
16.Uczestnik nie ma prawa przebywać na żadnej z sal tanecznych prócz godzin jego zajęć tanecznych.
17.Na zajęciach obowiązuje zmiana obuwia na buty z miękką podeszwą(najlepiej bez obcasów lub z obcasami zabezpieczonymi miękką końcówką).
18.Na salach tanecznych mogą przebywać jedynie uczestnicy, w odpowiednim stroju, wskazanym przez instruktora oraz obuwiu zmiennym (lub na boso w zależności od rodzaju zajęć).
19.W celu usprawnienia rozpoczęcia zajęć uprasza się uczestników o przychodzenie minimum 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
20.Uczestnik zobowiązuje się nie spóźniać na zajęcia. Po rozpoczęciu zajęć Recepcja oraz Instruktor mają prawo nie wpuścić spóźnionej osoby na salę, bez prawa zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
21.Przed rozpoczęciem zajęć (a także w trakcie ich trwania), kursant zobowiązany jest do poinformowania instruktora o złym samopoczuciu, kontuzjach, zaleceniach lekarskich oraz wszelkich zdarzeniach, które zagrażają zdrowiu jego oraz pozostałych osób na sali.
22. W celu dbania o zdrowie i bezpieczeństwo współćwiczących oraz mając na uwadze zabezpieczenie sprzętu wykorzystywanego podczas zajęć, uprasza się kursanta o zdjęcie oraz zabezpieczenie wszystkich ostrych elementów ubioru oraz biżuterii.
23.Każdy uczestnik zajęć tanecznych ma obowiązek przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej i nie naruszania godności osobistej innego uczestnika. W przypadku nie przestrzegania zwyczajowo przyjętych zasad norm obyczajowych, lub nie stosowania się do poleceń instruktora oraz zachowywania się w sposób, który zagraża zdrowiu i życiu pozostałych kursantów, instruktor ma prawo usunięcia uczestnika z zajęć tanecznych, bez prawa zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
24.Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestniczenia w zajęciach osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz, których brak higieny osobistej może razić innych uczestników zajęć – bez prawa zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
25.Wszelkie przedmioty przyniesione przez Uczestnika winny być przez niego zabezpieczone i przechowywane w przeznaczonym do tego miejscu. Proponujemy aby rzeczy osobiste zabrać ze sobą i umieścić (w widocznym dla kursanta miejscu), w szafkach udostępnionych dla kursantów znajdujących się na salach tanecznych.
26. W celu zapewnienie bezpieczeństwa, na dużej i małej sali tanecznej, w recepcji oraz przed wejściem do klubu został zainstalowany system monitoringu.
27. Uczestnicy mają obowiązek zgłosić wszelkie zauważone uszkodzenia od razu instruktorowi lub/i recepcji SC. Użytkowanie sprzętu przez uczestnika niezgodne z jego przeznaczeniem oraz spowodowanie szkód będzie skutkowało roszczeniem pokrycia szkód w pełnej wartości przez sprawcę.
28.W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia rzeczy pozostawionych przez Uczestników zajęć w szatni, osoba poszkodowana jest zobowiązana do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu u instruktora lub w recepcji Studia.
29.Wszelkie uwagi dotyczące organizacji i przebiegu zajęć prosimy kierować na adres kursy@salsaclub.pl lub telefonicznie pod numer 58 554 54 24 lub 512 336 660. Wszystkie sugestie mające charakter anonimowy, w formie papierowej, prosimy wrzucać do skrzynki na listy znajdującej się przed wejściem do Salsa Club.